Nabożeństwa Różańcowe

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych. Dla dorosłych różaniec o godzinie 8.00 i 18.00. Dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 16.30. W Wielkich Lniskach różaniec o godzinie 17.00Przygotowanie do I Komunii świętej

Trwają zapisy dzieci, które pragną przygotować się do I Komunii świętej. Pierwsze spotkanie dla dzieci i rodziców w niedzielę 19 października po Mszy św. o godzinie 12.00. Uroczystość I Komuni w niedzielę 10 maja o godzinie 10.00

Osoby niezamieszkałe na terenie naszej parafii, które z uzasadnionych przyczyn chciałyby odbyć przygotowanie u nas, proszone są o wcześniejszy kontakt z własnym proboszczem.Oświadczenie

W związku z opublikowaniem w dniu 9 września 2014 r. w dzienniku ,,Nowości” artykułu pod tytułem ,,25-letni trener molestował chłopców w szkółce piłkarskiej” oraz innymi publikacjami na ten temat i pojawiającymi się przy tej okazji sugestiami, jakoby szkółka piłkarska prowadzona przez Pawła Ł. działała pod patronatem naszej parafii oświadczamy, że:

W dniu 1 września 2010 roku rzeczywiście powstała przy naszej parafii drużyna piłki nożnej. Została ona założona, aby grupy młodzieży i dzieci biorące udział w życiu parafii, miały możliwość integracji i wspólnej zabawy. Chodziło nam także o to, aby poprzez sport docierać do osób niezwiązanych z kościołem. Pomoc w prowadzeniu treningów zaoferował wówczas Paweł Ł, który zapewniał, że posiada uprawnienia trenera piłki nożnej.

Po kilku miesiącach okazało się jednak, że Pawłowi Ł. nie odpowiada funkcja trenera w drużynie parafialnej, a zwłaszcza zależność od duszpasterzy. Poinformował, że pragnie założyć klub piłkarski, działający według jego własnych reguł. Jego zdaniem drużyna sportowa działająca przy parafii, może odstraszać potencjalnych kandydatów niezwiązanych z kościołem. Chciał, by założona przez niego szkółka piłkarska miała charakter świecki i była nastawiona wyłącznie na trening futbolu.

Z tego względu w 2011 r. Paweł Ł. zakończył prowadzenie treningów drużyny piłkarskiej przy naszej parafii i rozpoczął tworzenie własnej szkółki piłkarskiej rekrutując chłopców z całego miasta i okolic. Nikt z duszpasterzy nie miał wglądu w to, co działo się w prowadzonej przez Pawła Ł. szkółce. Spotkania, treningi i wyjazdy odbywały się bez naszego udziału, nie byliśmy o nich informowani. Była to zatem samodzielna , zupełnie niezależna od parafii działalność Pawła Ł. Przez jakiś czas Paweł Ł. prosił nas jedynie o udostępnianie pomieszczeń na wigilię klubową czy inne uroczystości. Z czasem jednak i ten kontakt z parafią się definitywnie zakończył.

Nie można zatem w żadnym wypadku powiedzieć, że Paweł Ł. prowadził szkółkę piłkarską pod patronatem kościoła, gdyż niepotrzebnie wprowadza to w błąd parafian, przyjaciół parafii oraz inne osoby.

Jednocześnie zapewniamy, że jesteśmy gotowi w pełni współpracować z organami ścigania w celu dokładnego wyjaśnienia tej sprawy. Każda informacja, że mogło dojść do wyrządzenia krzywdy dziecku napełnia nasze serca bólem, otaczamy te dzieci naszą szczególną modlitwą.

Księża Marianie20 lecie kaplicy w Wielkich LniskachKosciół na starej fotografii

20 rocznica istnienia kaplicy w Wielkich Lniskach

W bieżacym roku przeżywamy 20 rocznicę powstania kaplicy w miejscowości Wielkie Lniska. Została ona wybudowana dzięki inicjatywie byłego Proboszcza naszej parafii – ks. Egeniusza Kamińskiego MIC oraz wspólpracy społeczności Wielkich Lnisk. Patronką kaplicy jest Matka Boża, Królowa Pokoju. W prezbiterium znajduje się obraz Królowej Pokoju, który jest kopią cudownego wizerunku z Sanktuarium w Stoczku Klasztornym. W Wielkich Lniskach działa koło ministranckie oraz koło żywego różańca dzieci prowadzone przez p. Janinę Jabłońską. Msze święte odprawiane są tam w każdą niedzielę o godzinie 9.00, oraz w pierwsze piątki miesiąca o godzinie 17.00. Dodatkowo każdego 15 dnia miesiąca o godzinie 19.15 odprawiana jest tam Msza święta w intencji pokoju. Opiekę nad kapalicą pełni z wielkim oddaniem p. Helena Manelska.

Kaplica w Wielkich Lniskach dziś Kaplica w Wielkich Lniskach
- zdjęcia archiwalne


Z Kroniki Kaplicy w Wielkich LniskachJan Paweł II w obronie życia – wybór wypowiedzi w czasie pielgrzymek w Polsce

I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie ze względu na podstawowe dobro człowieka. (Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.)

Także państwa pluralistyczne nie mogą zrezygnować z norm etycznych w swoim prawodawstwie i w życiu publicznym, zwłaszcza tam, gdzie ochrony domaga się dobro podstawowe, jakim jest życie człowieka od momentu jego poczęcia aż po naturalną śmierć. (Przemówienie do korpusu dyploma­tycznego, Warszawa, 8 czerwca 1991 r.) Dziękuję za inicjatywy parlamentarne, zmierzające do zabezpieczenia życia ludzkiego od chwili poczęcia w łonie matki. Jasne stanowisko prawa jest nieodzowne, aby mógł dokonywać się również gruntowny proces nawrócenia. Trudno bowiem o właściwą działalność wychowawczą czy duszpasterską, gdy prawo temu przeszkadza. To, co „legalne”, zostaje niestety bardzo łatwo przyjęte jako „moralnie dozwolone”. (Warszawa, 9 czerwca 1991 r.)

Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym świecie obecności takich wartości, jak pełna wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, troska o rozwój i umocnienie rodziny, dowartościowanie kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacania się wszystkich ludzi, ochrona równowagi naturalnego środowiska, które coraz bardziej bywa zagrożone. (Częstochowa, 15 sierpnia 1991)

Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy więc w tym miejscu polecić Bożej Opatrzności i świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nie narodzonych – i w naszej Ojczyźnie, i na całym świecie. Życie posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność, dlatego zwłaszcza, że – jak czytamy dzisiaj w liturgii – każdy człowiek jest powołany do uczestniczenia w życiu Bożym. Święty Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3, 1). Okiem wiary w sposób szczególnie wyraźny możemy dostrzec nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty. Ewangelia, głosząc dobrą nowinę o Jezusie, jest również dobrą nowiną o człowieku – o jego wielkiej godności. Uczy wrażliwości na człowieka. Na każdego człowieka. „Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi”. Kościół, broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym. Bóg mówi: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20, 13). Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności, wpisanego w sumienie każdego człowieka. Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe. (Kalisz, 4 czerwca 1997 r.)

Tu, z tego miejsca, zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia! (Łowicz, 14 czerwca 1999 r.)

„Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”. (Częstochowa, 19 czerwca 1983 r.)

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy czwartek po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu - Namiot Spotkania. Zakończenie Adoracji o godzinie 20.00. W Pierwszy czwartek miesiąca modlimy się zawsze o powołania kapłańskie i zakonne, w ostatni zaś w intencji ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Pomoc dla osób uzależnionych

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

W naszej parafii spotkania odbywają się w poniedziałki i czwartki o godzinie 17.00. Zapraszamy

Liturgia dnia